Yleiset ehdot

Omaeläinklinikka Oy:n, Omaeläinklinikka Verkavet Oy:n ja Omaeläinklinikka Jaravet Oy:n eläinlääkintäpalveluja koskevat yleiset ehdot

SOVELTAMISALA

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Omaeläinklinikka Oy ja/tai sen klinikoilla toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat tuottavat ja järjestävät eläinlääkintäpalveluita kuluttajille, yrityksille, kunnille tai muille asiakkaille. Eläinlääkintäpalvelut käsittävät mm. eläinlääkärin vastaanotot, konsultaatiot, laboratoriotutkimukset, diagnostisen kuvantamisen tutkimukset, osastohoidon, hammashoidon, fysioterapiapalvelut sekä kaikki niihin liittyvät tukipalvelut ja ajanvarauksen ja laskutuksen. Nämä ehdot eivät päde ravinnon, lääkkeen, tavaran myyntiin tai hoitovälineiden lainaukseen.
Asiakkaana pidetään eläimen klinikalle tuovaa tahoa riippumatta siitä, onko hoidettava eläin hänen omistuksessaan tai hallinnassaan vai ei. Asiakas vastaa kaikista eläimen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Eläin on potilas.
Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin.

SOPIMUSOSAPUOLET JA VASTUU PALVELUSTA

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja palvelua tarjoamamme klinikka sopivat ajanvarauksesta tai potilas otetaan hoidettavaksi eläinsairaalaan/klinikalle. Eläinlääkintäpalveluita voi tarjota työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai nämä yhdessä. Eläinlääkäriasema tarjoaa itsenäisesti palveluita.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA SISÄLTÖ

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja palvelun tarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen eläinlääkäriasemalla, puhelimitse, sähköpostitse tai eläinlääkäriaseman verkkosivuilla.

PERUUTUS JA VIIVÄSTYS

Ajanvaraus tulee peruuttaa puhelimitse viimeistään 12 h ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta, muutoksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 37,20 eur/ per 15 min aika.
Jos asiakas tai/ja potilas saapuu klinikasta johtumattomasta syystä myöhässä, klinikka ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan tai/ja potilaan vastaan sovittuna aikana. Palvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida täsmällisesti taata. Jos palvelun tarjoaja on myöhässä yli 30 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua aika ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle.

HINNAT

Eläinlääkäriaseman palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Hoidon, tutkimuksen ja muun palvelun hinnan lisäksi veloitetaan klinikkamaksu ja mahdollisia muita kuluja. Johtuen palvelun luonteesta kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida, vaan annetut hinta-arviot ovat vain viitteellisiä. Hinta-arviot annetaan kuitenkin aina pyydettäessä ja ne ovat voimassa kaksi viikkoa ajan annetusta ajankohdasta. Maksimihinta ei voi rajoittaa sellaisten toimenpiteiden suorittamista, jotka ovat eläinsuojelullisesti, eläintautimääräysten, viranomaismääräysten tai asiakkaan edun mukaisesti suoritettava.

MAKSUEHTO

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun käteismaksuna eläinlääkäriaseman hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä käynnin yhteydessä klinikalla noudatettavan käytännön mukaan. Eläinlääkäriasema perii palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan puolesta.
Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelunsa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää maksun maksamatta. Kaikkiin laskutettaviin potilaisiin otetaan potilasta noutavalta henkilöltä maksusitoumus aina ennen potilaan luovuttamista. Klinikalla on oikeus olla luovuttamatta potilasta, jos hoitoa ei makseta hoitokäynnin yhteydessä.
Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut. Klinikka siirtää kaikki maksamattomat erääntyneet laskut perintätoimiston hoidettavaksi.
Palvelun tarjoajasta riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota asiakkaalle myös osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituksen tarjoajan ja asiakkaan välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu- ja muita ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien täyttämisestä.

ASIAKAS- JA POTILASTIEDOT SEKÄ VAITIOLOVELVOLLISUUS

Asiakas- ja potilastietojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä. Palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti luovuta potilastietoja ulkopuolisille, pois lukien viranomaisilta tulevista tietopyynnöistä tai kirjallisen valtuutuksen esittäjälle.

PALVELUN OMINAISUUDET JA LAATU

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinlääkintään soveltuvassa lainsäädännössä. Eläinlääkintäpalvelujen luonteen vuoksi tiettyä hoidollista lopputulosta, sairaudesta tai vammasta paranemista. Internetsivuilla, tieteellisissä julkaisuissa ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä ja pätee vain kyseisessä tapauksessa vallinneisiin seikkoihin.

PALAUTTEIDEN JA VAATIMUSTEN KÄSITTELY

Palvelua koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä asiakkaan ja palvelun antaneen eläinlääkärin tai muun henkilön välillä. Jos asia näin selviä, vaatimus voidaan toimittaa myös klinikan ilmoittamalle käsittelijälle (esimerkiksi klinikkamanagerille). Vaatimukset on tehtävä palvelun tarjoajalle ilman aiheetonta viivästystä 2 viikon kuluessa palvelusta. Palvelusta voidaan tehdä myös lausuntopyyntö sitä koskevien säädösten mukaisesti Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle.

VAHINGONKORVAUS

Palvelun tarjoaja vastaa palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista eikä ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan katsoa lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.